SPOLOČNÉ STRAVOVANIE
6421 L (študijný odbor) - nadstavbové štúdium
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

z

z

z

z

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov učebných odborov

2 roky

úspešné ukončenie 3. ročníka učebného odboru čašník/servírka, kuchár

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

maturitná skúška,

maturitné vysvedčenie

úplné stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3

študijný odbor pripravuje absolventov na vykonávanie náročných pracovných činností v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania; po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní - prevádzkar, šéfkuchár, šéfcukrár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činnosti súvisiace so spoločným stravovaním;

samostatné podnikanie

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o pomaturitné štúdium a o štúdium na vysokej škole

 
Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.
 
 
 
 
VLASOVÁ KOZMETIKA
6426 L (študijný odbor) - nadstavbové štúdium
 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

z

z

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Pracovné uplatnenie absolventa:

z

z

z

z

 

Nadväzná odborná príprava:

denné štúdium absolventov učebných odborov

2 roky

úspešné ukončenie 3. ročníka učebného odboru kaderník,

zdravotná spôsobilosť uchádzača,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

maturitná skúška,

maturitné vysvedčenie,

úplné stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3

študijný odbor pripravuje absolventov na vykonávanie náročných pracovných činností v oblasti riadenia prevádzok holičstva a kaderníctva (kaderníckeho salónu); po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní - prevádzkar, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činnosti súvisiace s kaderníckymi službami;

samostatné podnikanie

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o pomaturitné štúdium a o štúdium na vysokej škole

 
Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením kaderníckych salónov. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke kaderníctva, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.